Algemene voorwaarden

Artikel1. Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, aangegaan tussen The Human Way gevestigd te Neede, ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08120995 en de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,aanvragen,adviezen en mededelingen en (order) bevestigingen van The Human Way, alsmede op iedere overeenkomst tussen The Human Way en de opdrachtgever en alle door The Human Way in het kader daarvan uitgevoerde diensten.
2.2 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat deze voorwaarden van toepassing zijn. Het niet toepasselijk zijn van deze voorwaarden is ongeacht de reden een voorwaarde die de betreffende overeenkomst ontbindt.
2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen na schriftelijke bevestiging door The Human Way.
2.4 Deze voorwaarden treden in werking op 1 okt 2011

Artikel3. Aanbieding.

De door The Human Way gedane offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming.

The Human Way is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5. Werkwijze.

5.1 The Human Way zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen verwoord in de NVMW “Beroepsprofiel van de Maatschappelijk werker” uitvoeren.
5.2 Bij ziekte korter dan 4 weken zal The Human Way in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor een passende oplossing. In geval van langdurige ziekte The Human Way na vier weken zorg dragen voor vervanging voor de uitvoering van de treffende werkzaamheden. Mocht The Human Way na zes weken nog geen vervanging hebben ingezet dan bestaat de mogelijkheid voor de opdrachtgever om de overeenkomst zonder gerechtelijke procedure te ontbinden.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie.

Alle informatie van persoonlijke of bedrijfseconomische aard, welke The Human Way bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter kennis is gekomen, zal als vertrouwelijke informatie worden behandeld.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

The Human Way is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke voortkomen uit door The Human Way geleverde diensten.

Artikel 8. Tarieven en betaling.

8.1 Over de tarieven is BTW verschuldigd.
8.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is vastgelegd.
8.3 Betalingen zullen plaatsvinden door overschrijving op de door The Human Way aangegeven bankrekening.
8.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Ingebrekestelling is niet vereist. Vanaf het moment van verzuim is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% boven de geldende wettelijke rente.
8.5 The Human Way is in het hiervoor onder art 8.4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
8.6 Alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen , komen ten laste van de opdrachtgever.